Augustów

Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Aktualności

Darmowe szkolenia dla pracujących

Możliwości20 baner

NOWE KWALIFIKACJE - NOWE MOŻLIWOŚCI - wsparcie osób pracujących do 29 roku życia

Projekt skierowany jest do 25 osób pracujących/mieszkających na terenie powiatu augustowskiego w wieku 15 - 29 lat

i jednocześnie spełniających co najmniej 1 z poniższych warunków:

  • osoba pracująca, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają  minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2800zł[1])  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
  • osoba pracująca zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych)[2] na osobę nie przekraczają kwoty 528 zł brutto w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
[1] Kwota podana w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2020r.
[2] W ramach świadczeń społecznych można wyodrębnić następujące grupy: świadczenia dotyczące rodziny, dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla bezrobotnych, świadczenia związane z wiekiem, renty rodzinne, świadczenia chorobowe, świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami, stypendia, świadczenia dotyczące wykluczenia społecznego. 

W ramach projektu realizowane są takie formy wsparcia, jak:

  • IPD (4 godz.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD oraz monitoring realziacji IPD
  • poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne(2 godz.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej
  • warsztat kreowania wizerunku (8godz./ grupa)
  • pośrednictwo pracy (śr. 4h)
  • szkolenia zawodowe(śr. 50 - 120godz.)

 oraz wsparcie towarzyszące:

  • Stypendium szkoleniowe – 8,69 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
  • Zwrot kosztów dojazdu
  • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną

Więcej informacji znajdziesz tutaj

 

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

telefon: 87 643 52 53

e-mail: k.karczewska@zdz.bialystok.pl