Augustów

Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Aktualności

UWAGA

W dniach 28-29.03.2024 r. Ośrodek będzie nieczynny.

Obsługa wózka widłowego (jezdniowego) z egzaminem UDT

Celem nauczania na kursie jest przygotowanie uczestników kursu do samodzielnego obsługiwania wózków jezdniowych w transporcie wewnątrzzakładowym, bezpiecznej obsługi, wymiany butli gazowych w wózkach. Nabycie umiejętności w/w zakresie mających na celu uzyskanie uprawnień z urzędu dozoru technicznego

 

wózek

NASZE ATRYBUTY:

 • posiadamy własny plac manewrowy
 • szkolimy wg programu zatwierdzonego przez UDT
 • gwarantujemy naukę jazdy wózkiem przez doświadczonego instruktora
 • szkolimy na własnym wózku widłowym
 • oferujemy kompleksowe szkolenie teoretyczne

 

 

Koszt szkolenia: 1000 zł/os

Planowany termin szkolenia: kwiecień/maj 2023 r.

 

Rekrutacja na szkolenie:

telefon: 87 643 52 53
mail: augustow@zdz.bialystok.pl

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV

KURS UMOŻLIWIAJĄCY UZYSKANIE
ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI
GRUPA I

indeks

 

Cel szkolenia elektrycznego

Szkolenie ma na celu przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji wybranych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV.

 

Uczestnicy kursu

Uczestnikiem kursu „Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV” może być osoba, która:

- ma ukończone 18 lat
- zajmuje się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznychh
- chce zdobyć lub odnowić uprawnienia elektryczne SEP do 1kV

 

Koszt szkolenia: w załeżności od ilości osób

Planowany termin szkolenia: lipiec/sierpień 2023 r.

 

Rekrutacja na szkolenie:

telefon: 87 643 52 53
mail: augustow@zdz.bialystok.pl

HDS - Obsługa żurawi przenośnych

 

HDS - OBSŁUGA ŻURAWI PRZENOŚNYCH 18

Kurs daje uprawnienia do operowania hydraulicznym dźwigiem samochodowym. Kurs kończy się egzaminem, a po zdanym egzaminie przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego otrzymuje się uprawnienia HDS. Kurs HDS przeznaczony jest dla kierowców zawodowych i prywatnych właścicieli firm usługowych i transportowych, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje o możliwość załadunku.


Cel kursu HDS – operator żurawi przeładunkowych:

Celem kursu HDS – operator żurawi przeładunkowych jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu UDT dającego uprawnienia dla operatora żurawi przeładunkowych, oraz zapoznanie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi żurawi i ich otoczenia oraz właściwe ich stosowanie w każdej sytuacji.


Wymagania do rozpoczęcia kursu HDS – operator żurawi przeładunkowych:

 • ukończone 18 lat
 • dobry stan zdrowia udokumentowany orzeczeniem lekarza uprawnionego  do wykonywania badań profilaktycznych

NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU: 16.08.2021 r.

Czas trwania szkolenia kursu HDS – operator żurawi przeładunkowych:

Kurs HDS – operator żurawi przeładunkowych obejmuje 25 godzin zajęć teoretycznych i 10 godzin zajęć praktycznych


Kontakt

OKZ Augustów, ul. Tytoniowa 10,

tel. 87 643 52 53, e-mail: augustow@zdz.bialystok.pl

Darmowe szkolenia dla pracujących

Możliwości20 baner

NOWE KWALIFIKACJE - NOWE MOŻLIWOŚCI - wsparcie osób pracujących do 29 roku życia

Projekt skierowany jest do 25 osób pracujących/mieszkających na terenie powiatu augustowskiego w wieku 15 - 29 lat

i jednocześnie spełniających co najmniej 1 z poniższych warunków:

 • osoba pracująca, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają  minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2800zł[1])  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba pracująca zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych)[2] na osobę nie przekraczają kwoty 528 zł brutto w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
[1] Kwota podana w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2020r.
[2] W ramach świadczeń społecznych można wyodrębnić następujące grupy: świadczenia dotyczące rodziny, dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla bezrobotnych, świadczenia związane z wiekiem, renty rodzinne, świadczenia chorobowe, świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami, stypendia, świadczenia dotyczące wykluczenia społecznego. 

W ramach projektu realizowane są takie formy wsparcia, jak:

 • IPD (4 godz.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD oraz monitoring realziacji IPD
 • poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne(2 godz.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej
 • warsztat kreowania wizerunku (8godz./ grupa)
 • pośrednictwo pracy (śr. 4h)
 • szkolenia zawodowe(śr. 50 - 120godz.)

 oraz wsparcie towarzyszące:

 • Stypendium szkoleniowe – 8,69 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną

Więcej informacji znajdziesz tutaj

 

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

telefon: 87 643 52 53

e-mail: k.karczewska@zdz.bialystok.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PILNE - EGZAMIN - WERYFIKACJA UPRAWNIEŃ

gazJUŻ JUTRO EGZAMIN WERYFIKACJA UPRAWNIEŃ SEP 11.06.2021 godz. 15.30

 GRUPA 1
  GRUPA 2 
  GRUPA 3

 

 

Egzamin odbędzie się 11.06.2021 o godz. 15:30

przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną nr 379 działającą przy ZDZ w Białymstoku działającą zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

Wnioski o sprawdzenie kwalifikacji

Grupy Dozór Eksploatacja
Grupa I docDozór docEksploatacja
Grupa II docDozór docEksploatacja
Grupa III docDozór docEksploatacja

Zapisy i informacje:

 

 

Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych.

wózki jezdniowe

Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie organizacyjne z zakresu "Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych".

Zakres tematyczny szkolenia z obsługi wózków obejmuje:

typy stosowanych wózków jezdniowych, budowę wózka, czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami, czynności operatora w czasie pracy wózkami, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości z zakresu bhp, wiadomości o dozorze technicznym i praktyczną naukę jazdy.

Czas trwania kursu obsługi wózków jezdniowych:

35 godz.

Termin realizacji kursu na operatora wózków jezdniowych:

30.01.2021 - 31.03.2021

Cena kursu obsługi wózków jezdniowych OBEJMUJE:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego,
 • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
 • materiały dydaktyczne,
 • poczęstunek w trakcie zajęć teoretycznych (bufet kawowy).

Dodatkowo po zakończeniu kursu organizujemy:

 • egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego (184,43 zł),

Weryfikacja uprawnień energetycznych

egzamin na uprawnienia E

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na egzamin weryfikujący uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji i dozoru :

 

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż l kV,
 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej l kV,
 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
 5. urządzenia elektrotermiczne
 6. urządzenia do elektrolizy
 7. sieci elektryczne oświetlenia ulicznego
 8. elektryczna sieć trakcyjna
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
 10. Aparatura kontrolno pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.1-9

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stale, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW. wraz z urządzeniami pomocniczymi
 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW
 3. turbiny parowe oraz wodne, o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW
 5. urządzenia, wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW
 6. pompy, ssawy. wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW
 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg.
 9. Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW,
 10. Aparatura kontrolno pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu,
 2. urządzenia do przetwarzania i uzdalniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia do przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu. rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie,
 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
 4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0.5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe),
 5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu),
 6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,
 7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa,
 8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 9. turbiny gazowe
 10. Aparatura kontrolno - pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.1-9

 

Wnioski do pobrania

1 grupa: dozór, eksploatacja

2 grupa:dozór, eksploatacja

3 grupa: dozór, eksploatacja

 

Informacje i zgłoszenia

 • tel.87 643 52 53
 • e-mail: augustow@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka