Augustów

Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Aktualności

DOBRY START - kompleksowe wsparcie osób młodych pozostających bez zatrudnienia do 29 roku życia (powiaty: augustowski, moniecki, grajewski, sejneński, m.Suwałki, suwalski)

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 02.01.2017 – 30.06.2018 będzie realizował projekt:

"DOBRY START - kompleksowe wsparcie osób młodych pozostających bez zatrudnienia do 29 roku życia”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa I –Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem głównym projektu jest zniwelowanie barier skutecznej integracji z rynkiem pracy u 77 osób biernych zawodowo i 13 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, w wieku 15-29 lat z grupy NEET do XII2017 poprzez realizację kompleksowego,zindywidualizowanego wsparcia prowadzącego do zatrudnienia w postaci wsparcia psychologiczno-doradczego, szkoleń zawodowych i staży.

Projekt skierowany jest do 77 osób biernych zawodowo i 13 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy zamieszkujących powiat m. Suwałki (max.15%os.), powiat suwalski, augustowski, sejneński, grajewski, monieckie (min.15%os. każdy) w wieku 15-29 lat, należący do grupy NEET (osoba nie pracująca, nie kształcąca się i nie szkoląca się ze środków publicznych w okresie 4 tygodni poprzedzających udział w projekcie), których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także zbyt niskie/brak kwalifikacji/kompetencji zawodowych lub kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy.

Grupę docelowąw projekcie stanowić będą:
- osoby nie posiadające lub posiadające doświadczenie zawodowe poniżej 1 roku (min. 40% grupy docelowej)
- osoby o niskich kwalifikacjach tj. osoby posiadające wykształcenie co najwyżej średnie (min. 30% grupy docelowej).
- osoby długotrwale bezrobotne (min. 6 osób)

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

 • doradztwo indywidualne (2 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD,
 • poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (6 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej
 • wsparcie psychologiczne (śr. 2 godz./os.)
 • szkolenia zawodowe do wyboru spośród następujących:
       - Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z wymianą butli (4 grupy po 6 osób)
       - Obsługa żurawi przenośnych HDS (2grupy po 6 osób)
       - Konserwator z uprawieniami SEP (1 grupa 6 osób)
       - Kelner –barman (1 grupa 6 osób)
       - Pracownik ds. kadrowych i płacowych (3grupy po 6 osób)
       - Pracownik ds. obsługi biurowejz językiem obcym (angielskim/litewskim) (4grupy po 6 osób)
 • 3 miesięczne staże zawodowe

oraz wsparcie towarzyszące:

 • Stypendia stażowe – 997,40 zł netto miesięcznie
 • Stypendium szkoleniowe – 6 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną
 • Ubezpieczenie NNW

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:

 • 90osób nabędzie /podniesie umiejętności poruszania się po rynku pracy
 • 90 osóbnabędzie kwalifikacje/kompetencje zawodowe
 • 51 osób znajdzie zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie
 • 90 osób nabędzie doświadczenie zawodowe

Całkowita wartość projektu wynosi 965 556,50 zł w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego - 813 771,02 zł